Ali Smith, SeniorLeah Manoley, SeniorMason Parks, SeniorKatherine Timm, SeniorRobby Richardson, SeniorJoe Ables, SeniorWhitney Mohon, SeniorRami Rogers, SeniorElizabeth Guerrero (Senior!)Kellie Ensminger (Senior!)Briston Paris (Senior!)Ashley Smith (Senior!)Deneva AranaSydney OzburnStephanie Walls - Prom 2015